Disclaimer

Scroll down for English

Algemeen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eveoh B.V. (Kamer van Koophandel 80330312, Den Haag), hierna te noemen Eveoh, verleent u hierbij toegang tot eveoh.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Eveoh en derden zijn aangeleverd. Eveoh behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Eveoh.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eveoh.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eveoh. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eveoh, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


General

The private limited liability company Eveoh B.V. (Chamber of Commerce 80330312 The Hague), hereinafter referred to as Eveoh, grants you access to eveoh.nl (the Website), and publishes text, pictures and other content provided by Eveoh and third parties on the Website. Eveoh thereby reserves the right at any time to modify the content or remove parts without the need to give you a notice about this.

Information on the Website is not intended to be legally binding and is not a concrete offer for an agreement. Agreements can only be concluded by accepting a written offer of Eveoh designated as such.

Limitation of Liability

Content offered on the Website is provided without any warranty or claim of accuracy. The content may be modified at any time without prior notice Eveoh.

In particular, all prices on the Website are subject to typing and programming errors. Eveoh cannot be held accountable for the consequences of such errors. No agreement can be reached based on such errors.

Copyright

All Intellectual Property rights on the content are owned by Eveoh. Copying, dissemination or other use of the content is not permitted without written permission from Eveoh, except and only to the extent provided by law (such as quotation law), unless otherwise indicated in specific materials.

Other

This disclaimer may change from time to time. This disclaimer has been translated from Dutch into English. If the English version shows discrepancies or leads to differences of interpretation, the version in the Dutch language will be decisive.